اخذ نمایندگی

همکاری با نوگولرن

اخذ نمایندگی فروش و پشتیبانی نوگولرن

برای اینکه شریک تجاری نوگولرن (همکار فروش یا نماینده فروش) شوید باید مراحل زیر را طی نمایید. فرم درخواست همکاری زیر را پر نموده و منتظر تماس همکاران باشید.
شخص حقیقی
1مشخصات نماینده
2اطلاعات تماس
3سوابق کاری و تحصیلی
شخص حقوقی
1مشخصات سازمان
2مشخصات نماینده سازمان
3اطلاعات تماس
4سوابق کاری موسسه (شرکت)